MVO-verslag 2016

Waar Beter Bed Holding voor staat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders.

Beter Bed Holding is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust, getuige de bestaande rapportages inzake compliance, de door haar gevoerde stakeholderdialoog en de in de organisatie ingebedde structurele aanpak van het onderwerp MVO.

Gedragscode

In de door Beter Bed Holding uitgebrachte algemene gedragscode is nader gedefinieerd wat verantwoord ondernemen betekent voor de organisatie. Deze uitgangspunten, die mede tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen), zijn waar mogelijk procedureel verankerd in de organisatie. Alle medewerkers dienen zich te committeren aan de regels vastgelegd in deze gedragscode. De gedragscode leveranciers is een nadere uitwerking van de algemene gedragscode. Beide gedragscodes sluiten aan op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De algemene uitgangspunten luiden als volgt:

  • Beter Bed Holding houdt zich aan de regels en wetten die gelden in alle landen waar zij opereert.
  • De onderneming ondersteunt en eerbiedigt de mensenrechten volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  • Beter Bed Holding werkt niet samen met organisaties die de mensenrechten schenden of die kinderen arbeid laten verrichten.
  • Ook van haar zakelijke partners verwacht de organisatie dat zij hun werknemers belonen volgens de in het land geldende regels en wetten. Werknemers mogen in geen geval worden gediscrimineerd of uitgebuit, noch gedwongen arbeid verrichten. Vrijheid van (vak)vereniging voor personeel moet mogelijk zijn.
  • De partners zorgen voor gezonde werkplaatsen en een gezonde werksfeer.
  • Rechtvaardigheid, eerlijkheid, integriteit en openheid zijn de kenmerken van alle relaties die Beter Bed Holding met anderen aangaat.

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. Beter Bed Holding heeft een klokkenluidersregeling beschikbaar voor het personeel. Tevens bestaan er binnen de onderneming verschillende klachtenprocedures voor de diverse formules (zowel intern voor medewerkers als extern voor klanten en/of andere stakeholders).

Sinds 2015 is binnen de Beter Bed-organisatie onder supervisie van Beter Bed Holding een MVO-stuurgroep direct betrokken bij het uitwerken van beleid op het gebied van MVO en het realiseren van de door haar gestelde doelen. Dit team heeft een internationale focus, waarbij de aandacht primair uitgaat naar Nederland en Duitsland, als grootste landen binnen de groep.

De Directie legt aan de Raad van Commissarissen verantwoording af over het gevoerde MVO-beleid. De specifieke MVO-doelstellingen worden door de Directie aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.