MVO-verslag 2016

Materialen en circulaire economie

Visie op circulaire economie

Circulaire economie is een onderwerp dat hoog op de agenda van Beter Bed Holding staat. Het is echter een thema waarop niet snel succes te melden zal zijn. Matrassen in de ‘mainstream’-markt worden gemaakt op basis van chemische producten en aardolie. Daarnaast vindt de inzameling van matrassen lokaal en per land op geheel verschillende manieren plaats. Dit maakt het voor de organisatie lastig een stempel te drukken op de retourstroom van matrassen en ander slaapmeubilair.

De belangrijkste stap die gezet dient te worden, is het uitfaseren van de schadelijkste grondstoffen. Beter Bed Holding voert continu gesprekken met haar strategische leveranciers om de matrassen minder belastend te maken voor het milieu. In de komende periode zal de organisatie zelf nadrukkelijk aangeven welke stoffen met welke prioriteit vervangen dienen te worden door milieuvriendelijke componenten.

De organisatie wil meer nadruk leggen op een ‘upcycling’-beleid, dat wil zeggen zoveel mogelijk (idealiter 100%) hergebruik van grondstoffen in plaats van een matras slechts één maal een tweede leven te geven (bijvoorbeeld in de vorm van een judomat). Dit wordt ook wel 'downcycling' genoemd.

Momenteel is er van upcycling nog geen sprake, terwijl het aantal toepassingen van hergebruik van gebruikte matrassen nog zeer beperkt is, waardoor nog steeds een grote mate van verwerking plaatsvindt middels verbranding. Teneinde zo’n innovatiefonds op te richten op basis van een eco verwijderingsbijdrage door de consument, worden vanuit de bedrijfstak (retailers en producenten) diverse gesprekken gevoerd om te leren van de bandensector, de glassector en de witgoedsector. Beter Bed Holding is hier in Nederland zeer nauw bij betrokken.

Afval

De onderneming hecht er waarde aan de hoeveelheid afval te verminderen en waar mogelijk te hergebruiken.

Beter Bed Holding streeft ernaar, geholpen door de nieuwe Europese richtlijn uit december 2015, dat in elk land waar zij opereert een innovatiefonds wordt opgericht door de industrie (producenten en retailers), teneinde aan de voorkant onderzoek te stimuleren waardoor matrassen kunnen worden ontwikkeld die beter gescheiden en (qua grondstoffen) hergebruikt kunnen worden, terwijl aan de achterkant wordt gestimuleerd dat er meer onderzoek plaatsvindt om toepassingen voor hergebruik te ontwikkelen zodat ook daadwerkelijk een recyclingbeleid kan worden toegepast.

De totale hoeveelheid afval is in het afgelopen jaar met 5% gedaald tot 3.600 ton. De cijfers passen in de trend; sinds 2010 is de hoeveelheid afval verminderd met 39%. De doelstelling om in Nederland alle verpakkingsmaterialen na levering mee terug te nemen, te scheiden en te hergebruiken, is ook in 2016 behaald. Ten behoeve van het leveren van een betere bijdrage aan circulaire economie zal de organisatie in gesprek blijven met haar afvalverwerkers en leveranciers om een oplossing te vinden, waarbij gebruikte matrassen verwerkt kunnen worden in nieuwe producten.

Afval (ton)

2016

2015

2014

2013

2012

Karton en papier

1.500

1.500

1.700

1.900

2.300

Overig afval

2.100

2.300

3.000

2.500

2.900

Totaal

3.600

3.800

4.700

4.400

5.200

Voor de daadwerkelijke verwerking van afval is Beter Bed Holding afhankelijk van dienstverleners. In de aanbesteding van de afvalverwerking is de garantie meegenomen een zo groot mogelijk deel van het afval te recyclen. Beter Bed Holding heeft zich ten doel gesteld om in 2016 75% van het afval te recyclen. Ten aanzien van het percentage gerecycled afval is een lichte stijging gerealiseerd. De doelstelling lijkt zonder gerichte acties door de afvalverwerkende industrie niet op korte termijn haalbaar. Uit gesprekken met afvalverwerkingsbedrijven blijkt dat het voor hen ondoenlijk is om de afvalstroom van individuele klanten te monitoren. Dientengevolge rapporteert het bedrijf het verwerkingspercentage van het gehele afvalverwerkingsbedrijf aan Beter Bed Holding. De onderneming is van mening dat de recyclingcijfers daarom weinig waarde hebben. De MVO-stuurgroep zal met een voorstel komen op welke manier het in de toekomst op een zinvolle manier kan rapporteren over afval.

Toepassing van het voorzorgsprincipe

Stoffen die volgens Europese normen en regelgeving niet toegestaan zijn, mogen niet worden toegepast in producten die Beter Bed Holding verkoopt. Indien en zodra vaststaat dat een stof niet voldoet aan de Europese normen en regelgeving, dient het gebruik daarvan door leveranciers gestaakt te worden. Alsdan zal de organisatie met de leverancier in overleg treden om gezamenlijk actief op zoek te gaan naar betere alternatieven. Leveranciers dienen zich bij de productie van goederen te conformeren aan de voorschriften van REACH. Een kenmerk van REACH is, dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, er maatregelen moeten volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.