MVO-verslag 2016

Voortgang in MVO

Historie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit impliciet in het DNA van Beter Bed Holding. Sinds 2010 is deze verantwoordelijkheid steeds meer expliciet gemaakt door de woordelijke verwerking in de visie en vervolgens te rapporteren over de prestaties op dit gebied. Ieder jaar probeert de onderneming voortgang te boeken op het gebied van MVO.

In 2010 is de visie op verantwoord ondernemen gelanceerd: ´Wij willen in elk land waar we actief zijn op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider worden in het 'value for money'-segment in de bedden- en matrassenmarkt´. In de algemene gedragscode zijn de uitgangspunten van MVO nader gedefinieerd zoals deze tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen) en de basis zijn voor het zakendoen door en met Beter Bed Holding.

In 2011 heeft Beter Bed Holding voor het eerst uitgebreid gerapporteerd over MVO, volgens de G3-richtlijn van GRI.

In 2012 heeft de onderneming zich gecommitteerd aan de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De hierin opgesomde tien principes sluiten naadloos aan op de gedragscode binnen Beter Bed Holding. Daarnaast heeft de onderneming zichzelf doelstellingen met een middellange termijn opgelegd.

In 2013 is de MVO-rapportage aangepast aan de vierde generatie richtlijnen van GRI. Dit heeft met name invloed gehad op de gedetailleerde rapportage die aanvullend op het jaarverslag is uitgebracht (GRI-Index). In 2013 is tevens gestart met het definiëren van visies op de brede selectie aan onderwerpen van MVO. Ook is een eerste aanzet gedaan om de prioriteitstellingen te verbeteren door een materialiteitsonderzoek in de branche.

In 2014 heeft de organisatie actief de dialoog gevoerd met haar stakeholders.

In 2015 heeft Beter Bed Holding de stuurgroep MVO in het leven geroepen, die zich actief bezighoudt met MVO-vraagstukken en MVO-doelstellingen. Eveneens is het belastingbeleid explicieter geformuleerd.

In 2016 zijn nieuwe middellange doelstellingen gepresenteerd in de opbouw: kwantitatieve doelen, kwalitatieve doelen, good housekeeping. Eveneens is besloten tot het intensiever managen van de onderwerpen design for recycling en duurzaam ketenbeheer. Daarnaast is, in aansluiting op de wens van stakeholders om meer verantwoordelijkheid te nemen in de keten, besloten het testen van de verkochte producten steeds meer in eigen handen te nemen. De organisatie heeft daarvoor een contract afgesloten met TÜV/LGA.

Vooruitzichten

In 2017 zal de onderneming actief de dialoog aangaan met stakeholders in Nederland en Duitsland. De dialoog zal wederom in klein gezelschap worden uitgevoerd, zodat de deelnemers goed gehoord kunnen worden.

De organisatie zal een voortrekkersrol innemen om de mogelijkheden van een circulaire economie te vergroten in de beddenbranche. Zo is Beter Bed Holding bijvoorbeeld zelf actief om samen met TNO in Nederland te onderzoeken hoe zij op middellange termijn duurzame bedsystemen kan ontwikkelen op basis van een leaseconcept met een maandelijks door de consument te betalen vergoeding.