MVO-verslag 2016

Leveranciers

Bij de selectie van leveranciers is zowel de commerciële als de ethische kant van de relatie van belang. Absolute voorwaarde hierbij is dat zowel de leverancier als zijn toeleveranciers zich houden aan de geldende wetten en regels van hun land. De manier van zaken doen moet verenigbaar zijn met de normen en waarden van Beter Bed Holding, die gebaseerd zijn op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De strategische leveranciers is gevraagd de gedragscode leveranciers te ondertekenen. De leveranciers van alle formules van Beter Bed Holding hebben de gedragscode ondertekend. Alle strategische leveranciers zijn afkomstig uit Europa. Jaarlijks wordt bij minimaal twee leveranciers getoetst of het bedrijf zich conformeert aan de leveranciersvoorwaarden van Beter Bed Holding. Met ingang van 2017 zullen deze leveranciers daarnaast aangesproken worden op de wijze waarop zij hun MVO-beleid vormgeven.

Stakeholders hebben aangegeven dat ze verwachten dat grote marktpartijen als Beter Bed Holding een proactieve rol spelen bij het ketenbeheer en daarbinnen met name focussen op de gebruikte, of te gebruiken materialen (hout, ijzer, dons en katoen). De voorliggende stap op weg naar een circulaire economie is dat de schadelijke stoffen in met name de matrassen uitgefaseerd dienen te worden. Leveranciers worden hier in reguliere gesprekken op aangesproken.

Beter Bed Holding hecht er bovendien waarde aan dat er respectvol met dieren wordt omgegaan.

Het verdiepen van de relatie met strategische leveranciers heeft ten doel tot een betere samenwerking te komen en daarmee gezamenlijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Het beheersen van de keten zal een gezamenlijke inspanning van de onderneming en haar toeleveranciers vergen.