MVO-verslag 2016

Medewerkers

Eerlijk en correct advies aan de klant door onze medewerkers is een belangrijke sleutel voor klanttevredenheid en bedrijfssucces. De juiste medewerkers duurzaam aan de onderneming te binden, vereist een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Trots op ons personeel

De medewerkers zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij zorgen voor een professionele dienstverlening in zowel een prettige winkelomgeving als bij de levering en montage van de producten.

Beter Bed Holding heeft een uitstekende relatie met haar medewerkers, hetgeen zich onder andere kenmerkt door een actieve Ondernemingsraad.

Omdat lokale mensen de lokale markt het best kunnen bedienen, streeft de onderneming ernaar in alle landen de managementposities met lokaal personeel in te vullen.

Kwaliteit van onze medewerkers

De betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de onderneming; persoonlijke advisering van hoog niveau heeft een direct effect op de hoogte van de omzet. Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, vinden jaarlijks beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Alle medewerkers hebben deze jaarlijkse evaluatiemomenten om te toetsen of de werkomstandigheden goed zijn, de werknemer tevreden is en wat de eventuele ontwikkelmogelijkheden zijn. In 2016 is een begin gemaakt met het toepassen van 360°-beoordelingen.

Trainingen en opleidingen vinden gestructureerd plaats. In samenwerking met het NCOI en het Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen (NCvB) is daarom in 2010 de Beter Bed Academie ontwikkeld. In 2014 is in Nederland voor de medewerkers in de winkels en in de logistiek training ‘on the job’ met elektronische ondersteuning (e-learning en e-training) ingevoerd.

In 2014 is de medewerkerstevredenheid bij Beter Bed Nederland voor het laatst onderzocht. De organisatie zal in 2017 de medewerkerstevredenheid opnieuw door een extern bureau laten meten.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

De onderneming hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerde verzuim (verder) terug te dringen door zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en intensieve begeleiding van medewerkers.

Gezien de aard van de beroepsrisico's wordt speciale aandacht besteed aan de medewerkers die voor de logistieke afhandeling zorgen. Dit is de reden waarom in 2016 in Nederland steekproefsgewijs de distributiecentra en laadruimtes van de vrachtauto’s opnieuw op schadelijke stoffen zijn getest. Conform verwachting en tot tevredenheid van Beter Bed Holding zijn er wederom geen schadelijke stoffen geconstateerd. Bepaalde logistieke werkzaamheden zijn fysiek zwaar. Beter Bed Holding neemt als werkgever haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van haar logistieke medewerkers door zich in te spannen de door- en uitstroom van deze medewerkers te optimaliseren. Dat wil zeggen, dat werknemers in een fysiek veeleisende logistieke functie tijdig worden begeleid naar een andere functie binnen of buiten Beter Bed Holding die minder fysieke inspanning vraagt van de medewerker.

In 2016 is het ziekteverzuim van de organisatie uitgekomen op 3,9%. In Duitsland en Oostenrijk is een lichte stijging waarneembaar, in Nederland is het verzuim afgenomen.

Ziekteverzuim

2016

2015

2014

2013

2012

Uitvaldagen

30.607

28.163

21.394

26.701

24.565

Ziekteverzuim

3,9%

3,7%

3,5%

3,6%

3,7%

Dekkingsgraad1

100%

98%

98%

97%

87%

  1. 1 De dekkingsgraad betreft het percentage van de medewerkers waarvan het ziekteverzuim gerapporteerd wordt in dit MVO-verslag. In 2015 en 2014 ontbreken de verzuimcijfers van België; in 2015 zijn tevens de verzuimcijfers van het overgenomen BettenMax niet meegenomen.

Er is geen sprake van werkgerelateerde sterfgevallen en er zijn tevens geen bijzondere beroepsziekten te rapporteren.

Werkgelegenheid

Beter Bed Holding levert werkgelegenheid. Werk is niet alleen een inkomstenbron, maar ook een manier voor mensen om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Per 31 december 2016 zijn er 2.765 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2015 waren er 2.513 medewerkers (FTE).

De toename wordt veroorzaakt door de autonome groei bij alle drie de gerapporteerde bedrijfsformules. Gemiddeld heeft Beter Bed Holding over 2016 2.621 werknemers (FTE) in dienst (2015: 2.427).

In dit MVO-verslag wordt nadere informatie verstrekt over het aantal medewerkers in dienst per 31 december 2016 alsmede de samenstelling van het personeelsbestand op deze datum en het verloop ervan over het kalenderjaar.

De medewerkers in Frankrijk en Zweden zijn niet in deze kengetallen meegenomen.

In- en uitstroom

Het personeelsverloop in 2016 ziet er als volgt uit:

In- en uitstroom1

1-1-2016

In

Uit

31-12-2016

naar geslacht

Mannen

832

270

32%

174

21%

928

Vrouwen

2.276

562

25%

412

18%

2.426

naar leeftijdscategorie

Jonger dan 30

288

290

101%

166

58%

412

Van 30 tot 50

1.479

373

25%

325

22%

1.527

Ouder dan 50

1.341

169

13%

95

7%

1.415

naar origine

Binnenlands

2.957

766

26%

553

19%

3.170

Buitenlands

151

66

44%

33

22%

184

Totaal

3.108

832

27%

586

19%

3.354

  1. 1 In- en uitstroom betreffen de daadwerkelijke indienst- en uitdiensttredingen. Deze worden uitgedrukt als percentage van de beginstand. Bewegingen tussen categorieën bij een indeling (bijv. door verjaren of door contractwijzigingen) zijn niet meegenomen. Oproepkrachten (in Nederland) zijn ook niet in deze aantallen meegenomen.

In het jaarverslag van Beter Bed Holding wordt het gemiddeld aantal FTE over het verslagjaar toegelicht alsook het aantal FTE per einde verslagjaar. In dit MVO-verslag wordt voornamelijk additionele informatie verstrekt inzake aantallen personeelsleden.

In het rapportagejaar bestaat 27% van het personeel uit nieuwe medewerkers en is 19% van het personeel uit dienst gegaan. De opzegtermijn in arbeidscontracten is verschillend van land tot land (in lijn met de lokale wetgeving) en is soms ook afhankelijk van functie(categorie).

Hierna worden enkele dwarsdoorsneden van het personeelsbestand ultimo verslagjaar weergegeven.

Medewerkers naar aard contract

Aard contract

2016

2015

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Fulltime

564

325

889

480

291

771

Parttime

364

2.101

2.465

352

1.985

2.337

Personeel - vast contract

669

1.856

2.525

619

1.828

2.447

Personeel - tijdelijk contract

259

570

829

213

448

661

Uitzendkrachten

niet gerapporteerd

niet gerapporteerd

Totaal

928

2.426

3.354

832

2.276

3.108

Medewerkers naar land

Land

2016

2015

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Duitsland

371

1.743

2.114

357

1.665

2.022

Nederland

467

361

828

404

310

714

Oostenrijk

12

175

187

14

173

187

Zwitserland

33

93

126

29

84

113

Spanje

38

44

82

25

35

60

België

7

10

17

3

9

12

Totaal

928

2.426

3.354

832

2.276

3.108

Diversiteit

­De onderneming is van mening dat een evenwichtige samenstelling van (management)teams een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de organisatie. Daartoe heeft Beter Bed Holding het Charter van D&I Company (v.h. Talent naar de Top) ondertekend. Dit initiatief is een code met heldere afspraken en een publiek commitment voor het realiseren van diversiteit in de top van de onderneming.

Diversiteit op basis van geslacht

In het jaarverslag van 2015 heeft de organisatie aangegeven dat het extra inspanningen zal verrichten om het aantal vrouwen in managementposities te vergroten. In 2016 is het aantal vrouwelijke managers toegenomen met twee en het aantal mannelijke met drie. Hierdoor is het percentage vrouwen in managementposities gestegen van 24,8% naar 25,4%.

Diversiteit

2016

2015

Man

Vrouw

Man

Vrouw

RvC

3

1

25,0%

3

1

25,0%

Management

100

34

25,4%

97

32

24,8%

Medewerkers

825

2.391

74,3%

732

2.243

75,4%

Totaal

928

2.426

72,3%

832

2.276

73,2%

Diversiteit op basis van leeftijd

De onderneming maakt waar mogelijk geen onderscheid op basis van leeftijd; dat wil zeggen dat iedere medewerker ongeacht leeftijd en gegeven dezelfde capaciteiten dezelfde kansen krijgt. De gezondheid en veiligheid van medewerkers staat hierbij voorop: bepaalde logistieke werkzaamheden zijn fysiek zwaarder als gevolg waarvan de onderneming voor deze functies wel rekening houdt met leeftijd. Werknemers in een dergelijke logistieke functie worden tijdig begeleid naar een andere functie binnen of buiten Beter Bed Holding, die minder fysieke inspanning vraagt van de medewerker.

Leeftijdopbouw

2016

2015

2014

Jonger dan 30

412

288

237

Van 30 tot 50

1.527

1.479

1.500

Ouder dan 50

1.415

1.341

1.236

Totaal

3.354

3.108

2.973

Diversiteit op basis van afkomst

Beter Bed Holding maakt geen onderscheid op basis van afkomst c.q. het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid. Juist omdat afkomst, geloof of anderszins geen onderwerp is in het aannamebeleid, wordt hierover niets geregistreerd en derhalve ook niet gerapporteerd.